Projecten > Landschap en Architectuur Wonen in het park

Wonen in het park

OPDRACHTGEVER
Zabra Real Estate 

OPDRACHT
Ontwerp van een masterplan voor een innovatieve verkavelingsproject. 

DATUM

2011 - in progress

ONTWERPERS
MOPurbandeisgn i.s.m. KVARCH en BVP architecten

Het terrein is gelegen tussen een bestaande verkaveling, het kanaal en een kerkhof. Het terrein heeft
het potentieel van stedelijkheid naar het water toe, terwijl zich naar de bestaande verkaveling en het
kerkhof een contextuele inpassing voordoet. In eerste instantie worden bouwblokken afgewerkt met
typologieën die reeds aanwezig zijn in de wijk. De wegenstructuur bouwt verder op de bestaande
wegenstructuur qua richtingen en perspectieven, maar het bestaande wegprofiel dat weinig ruimtelijke
kwaliteit biedt, wordt drastisch gewijzigd om een kwalitatieve openbare ruimte te creëren met
meer groen en minder verharding. 
Op de hoekverdraaiingen wordt gewerkt met open groenruimtes. Het zijn de plekken waarrond ook
een hogere densiteit van gebouwen kunnen worden gerealiseerd.

Na een moeizaam traject waarin het voorgaande RUP te kampen kreeg met heel wat protest, kon een strategisch ruimtelijk ontwerp dit project ombuigen tot een positief verhaal! Zo zal deze private ontwikkeling een project worden dat meerwaarde geeft aan zijn ruimere omgeving, zich inschrijft in de context en stedelijke programmatie integreert (school+park).

Bij het ontwerp werd afgestapt van een klassieke verkaveling, maar in plaats daarvan werd een centraal park voorgesteld waarrond verschillende woontypologieën gegroepeerd werden. Ook een publieke functie (school) zal in het project geïntegreerd worden. Doorheen het park worden zachte verbindingen gecreëerd naar de omliggende wijken, het kerkhof en het kanaal toe. Aan het water worden stedelijke wooneenheden voorgesteld aan een stedelijk plein, rond het park komen urban
villa’s en de bestaande bouwblokken worden afgewerkt met eengezinswoningen. De hele wijk krijgt het karakter van een park, met inheemse haagsoorten en karakteristieke materialisatie. Het gemotoriseerd verkeer is niet-structurerend en parkeren wordt zoveel mogelijk geclusterd.